CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

                                              Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

 

                                                      Chương trình đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018

 

 

                                                       Giấy xác nhận hoặc ủy quyền

Bài viết liên quan

1377157594

Quà lưu niệm

1523325422

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017

1368257273

Phương thức mua hàng

1377157510

Du lịch làng nghề

1490689965

Giới thiệu gốm cổ Chu Đậu

1368527309

Chính sách ưu đãi khách hàng

1520836743

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1518245655

Thông báo chốt danh sách khách mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1501829599

Thông báo chốt danh sách cổ đông công ty năm 2017

1377156746

Ký tên lên tặng phẩm