Hotline liên hệ
024.3941 1004

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu
1- thời gian: 8h 30 ngày 20 tháng 03 năm 2018
2- Địa điểm: Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu Thôn Chu Đậu - xã Thái Tân - huyện Nam Sách- tỉnh Hải Dương                   Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Chương trình đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền
Các tin khác
© Copyright 2018  CHUDAU CERAMIC
KẾT NỐI NGAY