CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

                                              Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

 

                                                      Chương trình đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018

 

 

                                                       Giấy xác nhận hoặc ủy quyền

Bài viết liên quan

1519894730

Chứng nhận sản phẩm chính hãng Gốm Chu Đậu

1368282318

Chính sách đổi hàng

1501829599

Thông báo chốt danh sách cổ đông công ty năm 2017

1518245655

Thông báo chốt danh sách khách mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1377157594

Quà lưu niệm

1513667269

Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu: Vươn mình ra biển lớn

1377156746

Ký tên lên tặng phẩm

1368257273

Phương thức mua hàng

1502769172

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương thăm bảo tàng Tokapi tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

1520836743

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018